menu

Τι θέλετε να αναζητήσετε;

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;

Η Shell υπογράφει συμφωνίες για την πώληση των δραστηριοτήτων εμπορίας (downstream) που διατηρεί στην Ελλάδα

Η Shell υπογράφει συμφωνίες για την πώληση των δραστηριοτήτων εμπορίας (downstream) που διατηρεί στην Ελλάδα

Ξεχωριστή συμφωνία υπεγράφη για την διανομή και εμπορία των λιπαντικών στην Ελλάδα

H Shell υπέγραψε σήμερα συμφωνία για την πώληση των δραστηριοτήτων εμπορίας (downstream) που διατηρεί στην Ελλάδα με την Motor Oil (Hellas) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Με βάση την συμφωνία, η Motor Oil Hellas θα αποκτήσει τις μετοχές της Shell στην Shell Hellas A.E. και στην Shell Gas A.E.B.E.Y. Η συμφωνία αφορά τις δραστηριότητες της Shell στον τομέα των πρατηρίων, των εμπορικών και βιομηχανικών καυσίμων, της ασφάλτου, τις δραστηριότητες εφοδιασμού και διανομής, το υγραέριο, τα χημικά και τις εγκαταστάσεις παραγωγής λιπαντικών στην Ελλάδα.

Το δίκτυο πρατηρίων μεταβιβάζεται και αυτό στην Motor Oil Hellas και θα εξακολουθήσει να διατηρεί το σήμα και τα προϊόντα της Shell κάτω από Σύμβαση Άδειας Χρήσης Σημάτων που υπεγράφη μεταξύ της Shell και Motor Oil Hellas. Το ίδιο θα ισχύσει και για τον κλάδο της αεροπορίας μέσω μιας κοινοπραξίας που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.

Επιπλέον, η Shell υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. για την ανάληψη της γενικής διανομής και εμπορίας των λιπαντικών Shell στην Ελλάδα. Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. έχει πολύχρονη εμπειρία στο χώρο εμπορίας και διανομής επώνυμων προϊόντων σχετικών με το αυτοκίνητο και την βιομηχανία.

Οι παραπάνω συμφωνίες τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Οι συμφωνίες είναι το αποτέλεσμα στρατηγικής μελέτης που είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2008 για την Ελλάδα και είναι συνεπείς με την γενικότερη στρατηγική του Ομίλου Shell, σύμφωνα με την οποία η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του τομέα έρευνας και παραγωγής (upstream) και στην κερδοφορία του τομέα διύλισης και εμπορίας (downstream).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα. Βάσια Κλάψη, Shell Hellas A.E. 2109476132, 2109476161, 6944516351

Σημείωση προς τους συντάκτες:


Royal Dutch Shell plc
Η Royal Dutch Shell plc έχει συσταθεί στην Αγγλία και στην Ουαλία, έχει την έδρα της στη Χάγη και είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια του Λονδίνου, του Άμστερνταμ και της Νέας Υόρκης. Οι εταιρείες της Shell δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 100 χώρες και εδάφη και οι εργασίες τους περιλαμβάνουν έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου• παραγωγή και εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου, εμπορία και μεταφορά προϊόντων πετρελαίου και χημικών προϊόντων• και σχέδια ανανεώσιμης ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.shell.com.

Προειδοποίηση
Οι εταιρείες στις οποίες η Royal Dutch Shell plc διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, επενδύσεις είναι χωριστές οντότητες. Στην παρούσα ανακοίνωση, οι όροι «Shell», «Όμιλος Shell» και «Royal Dutch Shell» χρησιμοποιούνται ενίοτε για πρακτικούς λόγους, όταν γίνεται αναφορά στη Royal Dutch Shell plc και στις θυγατρικές της γενικά. Ομοίως, οι λέξεις «εμείς», «εμάς» και «μας» χρησιμοποιούνται επίσης παραπέμποντας στις θυγατρικές γενικά ή στα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτές. Οι εν λόγω εκφράσεις χρησιμοποιούνται επίσης στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει λόγος προσδιορισμού της συγκεκριμένης εταιρείας ή των συγκεκριμένων εταιρειών. Οι όροι «θυγατρικές», «θυγατρικές της Shell» και «εταιρείες της Shell» που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση παραπέμπουν σε εταιρείες τις οποίες η Royal Dutch Shell ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, διαθέτοντας είτε την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου είτε δικαίωμα άσκησης επιρροής ελέγχου. Οι εταιρείες στις οποίες η Shell διαθέτει σημαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, αναφέρονται ως «συνεργαζόμενες εταιρείες», και οι εταιρείες στις οποίες η Shell διαθέτει κοινό έλεγχο αναφέρονται ως «από κοινού ελεγχόμενες οντότητες». Στην παρούσα ανακοίνωση, οι συνεργαζόμενες εταιρείες και οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες αναφέρονται επίσης ως «επενδύσεις καθαρής θέσης». Ο όρος «συμφέρον της Shell» χρησιμοποιείται για πρακτικούς λόγους για να υποδείξει το άμεσο ή/και έμμεσο (για παράδειγμα, μέσω συμμετοχής κατά 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της Woodside Petroleum Ltd.) συμφέρον κυριότητας που διαθέτει η Shell σε μια κοινοπραξία, εταιρική σχέση ή εταιρία, κατόπιν εξαίρεσης κάθε συμφέροντος τρίτου.

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και αφορούν τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις δραστηριότητες της Royal Dutch Shell. Κάθε δήλωση, εκτός εκείνων που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, είναι ή μπορεί να θεωρηθεί δήλωση που αναφέρεται στο μέλλον. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον είναι δηλώσεις μελλοντικών προσδοκιών, οι οποίες βασίζονται στις παρούσες προσδοκίες και υποθέσεις της διοίκησης και περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες, οι οποίοι μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη διαφοροποίηση των πραγματικών αποτελεσμάτων, των επιδόσεων ή των γεγονότων σε σχέση με εκείνα που διατυπώνονται ή υπονοούνται στις εν λόγω δηλώσεις. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δηλώσεις που αφορούν το δυνητικό άνοιγμα της Royal Dutch Shell σε κινδύνους αγορών και δηλώσεις που εκφράζουν τις προσδοκίες, τις πεποιθήσεις, τις εκτιμήσεις, τις προγνώσεις, τις προβλέψεις και τις υποθέσεις της διοίκησης. Οι εν λόγω δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον χαρακτηρίζονται από τη χρήση όρων και φράσεων όπως «αναμένω», «πιστεύω», «θα μπορούσε», «εκτιμώ», «προσδοκώ», «σκοπεύω», «ενδεχομένως», «σχεδιάζω», «στόχοι», «προοπτική», «πιθανώς», «σχέδιο», «θα», «επιδιώκω», «στόχος», «κίνδυνοι», «σκοποί», «θα πρέπει» και άλλοι παρόμοιοι όροι και φράσεις. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μελλοντικές εργασίες της Royal Dutch Shell και οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη διαφοροποίηση των εν λόγω αποτελεσμάτων σε σχέση με εκείνα που διατυπώνονται στις δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον οι οποίες περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των ακόλουθων:

(α) διακύμανση των τιμών του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου
(β) μεταβολές της ζήτησης για τα προϊόντα του Ομίλου
(γ) συναλλαγματικές διακυμάνσεις 
(δ) αποτελέσματα γεωτρήσεων και παραγωγής
(ε) εκτιμήσεις αποθεμάτων
(στ) απώλεια μεριδίου αγοράς και ανταγωνισμός στον κλάδο
(ζ) περιβαλλοντικοί και φυσικοί κίνδυνοι
(η) κίνδυνοι που συνδέονται με τον προσδιορισμό κατάλληλων δυνητικών ακινήτων για αγορά και στόχων, και επιτυχής διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση των εν λόγω συναλλαγών
(θ) κίνδυνος δραστηριοποίησης σε αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις
(ι) νομοθετικές, φορολογικές και κανονιστικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων διαφορών και κανονιστικών συνεπειών που προκύπτουν από την επανακατηγοριοποίηση αποθεμάτων
(ια) οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες της αγοράς στις διάφορες χώρες και περιοχές
(ιβ) πολιτικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων απαλλοτρίωσης και επαναδιαπραγμάτευσης των όρων συμβάσεων με κρατικές οντότητες, καθυστερήσεις ή πρόοδος στην έγκριση σχεδίων και καθυστερήσεις στην επιστροφή επιμερισμένων εξόδων και
(ιγ) αλλαγές στους όρους χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης.

Όλες οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και περιέχονται στην παρούσα δήλωση εξαρτώνται ρητά και στο σύνολό τους από τις προειδοποιητικές δηλώσεις που περιέχονται ή αναφέρονται στην παρούσα ενότητα. Οι αναγνώστες δεν πρέπει να βασίζονται σε μη προσήκοντα βαθμό σε δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Πρόσθετοι παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τα μελλοντικά αποτελέσματα περιέχονται στο έντυπο 20-F της Royal Dutch Shell για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 (διαθέσιμο στις διεύθυνσεις: http://www.shell.com/investor και www.sec.gov ). Ο αναγνώστης πρέπει να λάβει υπόψη και αυτούς τους παράγοντες. Κάθε δήλωση που αναφέρεται στο μέλλον ισχύει μόνον έως την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή την 24η Σεπτεμβρίου 2009. Η Royal Dutch Shell και οποιαδήποτε θυγατρική της δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση δημόσιας επικαιροποίησης ή αναθεώρησης οποιασδήποτε δήλωσης αναφέρεται στο μέλλον ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλων πληροφοριών. Υπό το πρίσμα των κινδύνων αυτών, τα αποτελέσματα μπορεί να διαφοροποιηθούν ουσιωδώς σε σχέση με εκείνα που αναφέρονται, υπονοούνται ή συμπεραίνονται από τις δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission, SEC) των Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπει στις εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου να γνωστοποιούν, στα έγγραφα που καταθέτουν στη SEC, μόνον τα αποδεδειγμένα αποθέματα τα οποία μια εταιρεία έχει αποδείξει με πραγματική παραγωγή ή πειστικές δοκιμές σχηματισμού ότι είναι απολήψιμα, από οικονομική και νομική άποψη, βάσει των υφιστάμενων οικονομικών κι λειτουργικών συνθηκών. Στην παρούσα δήλωση χρησιμοποιούμε ορισμένους όρους τους οποίους οι κατευθυντήριες γραμμές της SEC μας απαγορεύουν ρητά να περιλαμβάνουμε στα έγγραφα που καταθέτουμε στη SEC. Οι επενδυτές από τις ΗΠΑ ενθαρρύνονται να εξετάσουν προσεκτικά τις γνωστοποιήσεις μας στο έντυπο 20-F, φάκελος αριθ. 1-32575, το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της SEC στη διεύθυνση: www.sec.gov. Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε τα εν λόγω έντυπα από τη SEC τηλεφωνώντας στο 1-800-SEC-0330.