Ιδιώτες

Διασφάλιση Ποιότητας και Ποσότητας Καυσίμου

Η Coral εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των καυσίμων σε όλα τα στάδια μεταφοράς και αποθήκευσης τους.

Ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου:

Σύστημα εισροών –εκροών στις εγκαταστάσεις και τα πρατήριά μας

Αναλύσεις από σύγχρονα εργαστήρια και χημεία της εταιρείας μας

Ηλεκτρονική Σφράγιση βυτίων και παρακολούθηση με GPS

 

 

 

 

Ποιοτικοί και Ποσοτικοί έλεγχοι από ειδικά εξοπλισμένα κινητά συνεργεία

Πρωτοποριακή τεχνολογία πιστοποίησης καυσίμων

 

Ποιοτικός έλεγχος καυσίμων

Η Coral εφαρμόζει ένα πλήρες σύστημα ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων σε όλα τα πρατήριά της, με τους παρακάτω τρόπους:

Με καθημερινούς έκτακτους ελέγχους από τις 4 ειδικά εξοπλισμένες Κινητές Μονάδες Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου.

Με την εισαγωγή ειδικού μοριακού ιχνηθέτη στα διαφοροποιημένα της καύσιμα.

Τα 4 ειδικά εξοπλισμένα κινητά συνεργεία της εταιρείας διενεργούν καθημερινούς ελέγχους από το 1999.

Σκοπός του συστήματος ποιοτικού ελέγχου είναι να ενισχύσει την προστασία του δικού σας συμφέροντος ως καταναλωτή και να διασφαλίσει στο μέγιστο την προστασία και την άριστη λειτουργία & απόδοση του κινητήρα σας.

Το προσωπικό των 4 ειδικά εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου Πρατηρίων πραγματοποιεί από το 1999 έκτακτους καθημερινούς έλεγχους σε όλο το δίκτυο πρατηρίων με το σήμα Shell στην Ελλάδα. Διανύοντας πάνω από 100.000 χλμ & διενεργώντας πάνω από 2.000 ελέγχους πρατηρίων ετησίως, διασφαλίζουμε ότι:

Δεν υπάρχει υγρασία στις δεξαμενές & τις αντλίες καυσίμων των πρατηρίων Shell.

Δεν υπάρχουν ακαθαρσίες, ή άλλες ξένες ουσίες/προσμίξεις στις δεξαμενές και τις αντλίες καυσίμων.

 

Ποιοτικός έλεγχος καυσίμων

Δεν υπάρχει ανάμιξη ανόμοιων τύπων βενζίνης (π.χ. ύπαρξη αμόλυβδης 95 οκτανίων σε δεξαμενή που περιέχει αμόλυβδη 100 οκτανίων) και πετρελαίων στις δεξαμενές των πρατηρίων μας.

Ορισμένοι από τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στα πρατήρια Shell είναι οι παρακάτω:

 • Προσδιορισμός της πυκνότητας των καυσίμων.
 • Προσδιορισμός των κρατικών ιχνηθετών καυσίμων.
 • Προσδιορισμός με οκτανιόμετρο midIR της ένδειξης οκτανίων (RON) στις βενζίνες (μεθοδολογία αντίστοιχη των ΚΕΔΑΚ).
 • Ανίχνευση προσθέτων σε όλα τα διαφοροποιημένα προϊόντα (Fuel Save, V-Power).
 • Δειγματοληψία και πλήρεις αναλύσεις στα σύγχρονα Εργαστήρια της εταιρείας (σε περίπτωση που απαιτούνται επιπρόσθετοι έλεγχοι).

 

Μοναδική τεχνολογία μοριακού ιχνηθέτη

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης και του πάθους για εξέλιξη και ουσιαστική βελτίωση των καυσίμων της, εισαγάγαμε μια μοναδική τεχνολογία μοριακού ιχνηθέτη, για τον ποιοτικό έλεγχο στα καύσιμα μας.

Όλα τα διαφοροποιημένα καύσιμα Shell ενσωματώνουν πλέον την νέα τεχνολογία του μοριακού ιχνηθέτη, που επιτρέπει την επαλήθευση της ταυτότητας του προϊόντος και των μοναδικών του χαρακτηριστικών.

Ο μοριακός ιχνηθέτης εισάγεται στα καύσιμα Shell σε απειροελάχιστες ποσότητες (χιλιοστόγραμμα/ανά κυβικό μέτρο, PPB), δεν ανιχνεύεται παρά μόνο με εξειδικευμένα όργανα, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε και να παραμορφωθεί και έτσι  δίνεται η δυνατότητα για ταυτοποίηση των καυσίμων μας με εξαιρετική ακρίβεια.

Τα χαρακτηριστικά του μοριακού ιχνηθέτη είναι ότι:

 • Εισάγεται στο καύσιμο σε απειροελάχιστες ποσότητες και ανιχνεύεται μόνο από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό στα Χημεία της εταιρείας & στις Κινητές Μονάδες Ποιοτικού Ελέγχου.
 • Ανιχνεύει μεταβολές στη σύσταση του καυσίμου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια.
 • Χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε τύπο καυσίμου χωρίς να μεταβάλει καμία από τις φυσικές ή χημικές του ιδιότητες ενώ είναι απολύτως ασφαλής και εγκεκριμένος για όλους τους κινητήρες.

Η εφαρμογή και αυτού του συστήματος μοριακού ιχνηθέτη εντάσσεται στην διαρκή δέσμευση έναντι των πελατών μας για την παροχή ποιοτικών καυσίμων με άριστες προδιαγραφές.

 

Ποσοτικός Έλεγχος Καυσίμων

Παράλληλα με τον ποιοτικό έλεγχο, η Coral παρακολουθεί και ελέγχει εντατικά τις αντλίες και τα αποθέματα καυσίμων στα πρατήριά της, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι ο τελικός καταναλωτής εφοδιάζεται πάντα με τη σωστή ποσότητα καυσίμου:

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σωστής λειτουργίας των αντλιών των πρατηρίων

Οι 4 Κινητές Μονάδες Ποιοτικού & Ποσοτικού ελέγχου ελέγχουν αιφνιδιαστικά τα πρατήρια διασφαλίζοντας ότι οι αντλίες δίνουν τη σωστή ποσότητα καυσίμου:

 • Διενεργώντας ποσοτικό έλεγχο με χρήση διαπιστευμένων ογκομετρικών δοχείων (λιτρόμετρα) στις αντλίες καυσίμων
 • Επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει σωστή σφράγιση των αντλιών καυσίμων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τα διαπιστευμένα συνεργεία ρύθμισης/σφράγισης αντλιών) και
 • Επιβεβαιώνοντας ότι τα μέσα ελέγχου των πρατηρίων (λιτρόμετρα) είναι κατάλληλα για χρήση.
Ποιοτικός έλεγχος καυσίμων

Μέσω του συστήματος εισροών – εκροών που έχει τοποθετηθεί σε ΟΛΑ τα πρατήρια με το σήμα Shell (σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία).

Με το σύστημα εισροών – εκροών παρακολουθούνται συνεχώς όλες οι συναλλαγές των αντλιών και γίνεται σύγκριση με το απόθεμα δεξαμενών καυσίμων. Σε περίπτωση που υπάρξει ποσοτική απόκλιση μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια, γίνεται αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμού και ειδοποίηση του Υπουργείου.

Από ειδική ομάδα ελέγχου η οποία διενεργεί έκτακτους ελέγχους αποθεμάτων στα πρατήρια της εταιρείας.

Ηλεκτρονικό σύστημα Smart Ring

Ο πρωτοποριακός δακτύλιος Smart Ring και η διαδικασία ανεφοδιασμού μέσω του ειδικού αυτού δακτυλίου είναι σχεδιασμένη ώστε να αποτρέπει τυχόν ποσοτικές αποκλίσεις μεταξύ της παραγγελίας και της πραγματικής ποσότητας που τιμολογήθηκε. Ο δακτύλιος εμπεριέχει τα στοιχεία του πελάτη και η διαδικασία ροής του καυσίμου από το βυτίο προς τη δεξαμενή είναι δυνατή μόνο όταν το ακροσωλήνιο ανεφοδιασμού βρίσκεται εντός του στομίου της δεξαμενής πετρελαίου θέρμανσης στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο δακτύλιος.

Μετά το τέλος του ανεφοδιασμού, εκδίδεται αυτόματα, χωρίς παρεμβολή ανθρώπινου παράγοντα, μηχανογραφημένο παραστατικό στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα που καταγράφηκε στο μετρητή του βυτίου και τιμολογήθηκε.

}