Ιδιώτες

Πιστοποιήσεις

Στόχος της CORAL A.E. είναι η παροχή αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της και παράλληλα αναδεικνύουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Ως εκ τούτου, η CORAL A.E, πιστοποίησε, τις διαδικασίες ποιότητας που εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Από το 2011, πιστοποίησε, τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες ποιότητας που εφάρμοζε για την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την Ασφάλεια λειτουργίας  στο δίκτυο των ιδιόκτητων πρατηρίων της και ιδιαιτέρως για τα πρατήρια στους αυτοκινητόδρομους (ΣΕΑ), Έτσι διαθέτει το πιστοποιημένο σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο από την TUV Austria. 

Από το 2013, διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας από την Bureau Veritas Certification (BV Cert.) που αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραλαβή, αποθήκευση, ανάμιξη, φόρτωση των Μέσων Μεταφοράς, μέχρι και την μεταφορά και παράδοση στους πελάτες για όλα τα προϊόντα Πετρελαιοειδών, Λιπαντικών & Χημικών. 

Η πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001:2015  έχει διάρκεια ισχύος μέχρι τον Μάρτιο του 2022.

Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, αποτελεί στρατηγικό στόχο για την εταιρεία μας καθώς η προσπάθεια για επίτευξη ασφαλών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, είναι συνεχής και συστηματική. Ως εκ τούτου, η CORAL A.E πιστοποιήθηκε όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθεί στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας, βάσει του προτύπου OHSAS 18001:2007 από την Bureau Veritas Certification (BV Cert.) τον Ιανουάριο του 2013. Η πιστοποίηση έχει ισχύ μέχρι τον Μάρτιο του 2021 και αφορά την παραλαβή, αποθήκευση, ανάμιξη, φόρτωση των Μέσων Μεταφοράς αλλά και τη μεταφορά και παράδοση στους πελάτες για όλα τα προϊόντα Πετρελαιοειδών, Λιπαντικών & Χημικών.

Περιβάλλον

H προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική παράμετρο του σχεδιασμού και εφαρμογής όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της CORAL Α.Ε. Ως εκ τούτου, είναι συνεχής η προσπάθεια της εταιρείας μας να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο οι διαδικασίες που ακολουθεί η Coral A.E. πιστοποιήθηκαν βάσει του προτύπου ISO 14001:2015 από την Bureau Veritas Certification (BV Cert.) και την TUV Austria.

Η πιστοποίηση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 και η διάρκειά της είναι μέχρι τον Μάρτιο του 2022 και αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα από την παραλαβή, αποθήκευση, ανάμιξη, φόρτωση των Μέσων Μεταφοράς, μέχρι και τη μεταφορά και παράδοση στους Πελάτες, για όλα τα Προϊόντα Πετρελαιοειδών, Λιπαντικών & Χημικών και τα πρατήρια στους Αυτοκινητόδρομους (ΣΕΑ).

Σε όλες μας τις δραστηριότητες ακολουθούμε


αυστηρά κριτήρια ποιότητας,


ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος