Ιδιώτες

Τιμές

Προσπαθούμε καθημερινά να προσφέρουμε τα υψηλής ποιότητας καύσιμα της εταιρίας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Τι καθορίζει τις τιμές των καυσίμων;

Οι τιμές καυσίμων επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως οι διεθνείς τιμές των προϊόντων διύλισης (δημοσιεύσεις PLATTS για την γεωγραφική περιοχή της μεσογείου) οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται από το κόστος του αργού πετρελαίου και το κόστος διύλισης, οι φόροι, τα λειτουργικά έξοδα των εταιριών εμπορίας και των πρατηριούχων, καθώς και ο ανταγωνισμός στην αγορά των πρατηρίων.

Ειδικότερα, η τιμή των υγρών καυσίμων στα πρατήρια καθορίζεται από:

A) Το κόστος αγοράς των καυσίμων από τις εταιρίες εμπορίας

B) Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης

Γ) Άλλους φόρους και επιβαρύνσεις (ΡΑΕ, ΦΠΑ κ.λ.π.)

Δ) Το κόστος αποθήκευσης και διακίνησης από τις εταιρίες εμπορίας

Ε) Το περιθώριο μικτού κέρδους,  εταιριών και πρατηρίων από τη χονδρική και τη λιανική πώληση.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Σήμερα στην Ελλάδα, η συμμετοχή των φόρων επί της τελικής τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65%.

Η τιμή των καυσίμων μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τη μια χρονική στιγμή στην άλλη. Οι κύριοι παράγοντες που επιφέρουν αλλαγές στην τιμή των καυσίμων, είναι η αυξομείωση του κόστους του αργού πετρελαίου, των διεθνών τιμών των προϊόντων διύλισης (π.χ. βενζίνη, ντίζελ κ.λ.π.), οι διακυμάνσεις στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, καθώς και ο ανταγωνισμός μεταξύ των πρατηρίων καυσίμων σε μία περιοχή.

Σχέση μεταξύ της τιμής του αργού πετρελαίου και της τιμής των προϊόντων διύλισης
Το αργό πετρέλαιο διυλίζεται προκειμένου να παραχθούν τα προϊόντα διύλισής του, όπως η βενζίνη και το  πετρέλαιο, συνεπώς οι διακυμάνσεις των τιμών του αργού πετρελαίου επηρεάζουν και τις τιμές των προϊόντων διύλισης.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης, ως χρηματιστηριακά είδη, υπακούουν στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Σε αυτήν την ενότητα, επεξηγούνται ορισμένοι παράγοντες που επιφέρουν αλλαγές στις τιμές του αργού πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης.

Αυξημένη ζήτηση για αργό πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης
Η ζήτηση για αργό πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης αυξάνεται συνεχώς, ιδιαίτερα εξ' αιτίας της αύξησης της ζήτησης από αναπτυσσόμενες χώρες όπως είναι  η Κίνα και η Ινδία. 

Περιορισμοί στην παγκόσμια ικανότητα διύλισης πετρελαίου
Προκειμένου να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα διύλισης, τα διυλιστήρια σε όλο τον κόσμο λειτουργούν σχεδόν με τη μέγιστη διυλιστική τους ικανότητα. Στο μέλλον, θα χρειαστεί να κατασκευαστούν νέα διυλιστήρια, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη της αυξημένης ζήτησης. Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την αύξηση του αριθμού των διυλιστηρίων, είναι οι υψηλές επενδύσεις που απαιτούνται για την κατασκευή και τη λειτουργία τους, οι οποίες επίσης αυξάνονται ακόμα περισσότερο λόγω της επιβολής όλο και αυστηρότερων διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων, τα οποία αφορούν τόσο στην περιβαλλοντική επίδοση των διυλιστηρίων όσο και στην παραγωγή καθαρότερων καυσίμων.

Ασφάλεια στην προσφορά αργού πετρελαίου
Η πολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη συνεχίζουν να προκαλούν αβεβαιότητα γύρω από τη διαθεσιμότητα του αργού πετρελαίου και έχει σοβαρό αντίκτυπο στη μεταβλητότητα της τιμής του.

Απρόβλεπτα / ακραία καιρικά φαινόμενα
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι τυφώνες στις ΗΠΑ, είναι δυνατόν  να μειώσουν προσωρινά την παγκόσμια ικανότητα διύλισης αργού πετρελαίου. Αυτή η μείωση, σε συνδυασμό με τις εικασίες σχετικά με το βαθμό διαθεσιμότητας των προϊόντων διύλισης, έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβλητότητα των τιμών τους διεθνώς.

Εποχικές επιδράσεις
Οι τιμές των προϊόντων διύλισης επηρεάζονται από τις εποχικές αλλαγές στη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων στις μεγαλύτερες αγορές του βορείου ημισφαιρίου, όπως οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, αυξάνεται η ζήτηση για πετρέλαιο για θέρμανση. Το καλοκαίρι αντίθετα, αυξάνεται η ζήτηση για βενζίνη, καθώς οι κάτοικοι του βορείου ημισφαιρίου τείνουν να μετακινούνται περισσότερο με το αυτοκίνητο κυρίως λόγω της αύξησης της τουριστικής κίνησης.

Διακυμάνσεις της αγοράς
Το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα διύλισης που διατίθενται στην ελεύθερη αγορά, αποτελούν χρηματιστηριακά προϊόντα και επομένως ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο κερδοσκοπίας, γεγονός που επηρεάζει και τις διεθνείς τιμές τους. Τα τελευταία χρόνια,  παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από τη χρηματιστήριο εμπορευμάτων πετρελαίου, κυρίως από επενδυτικές εταιρείες και διαχειριστές hedge funds κάτι που επηρεάζει την μεταβλητότητα των τιμών τους.

Νομισματικές διακυμάνσεις
Το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων συναλλαγών της αγοράς αργού πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης γίνεται σε δολάρια ΗΠΑ. Επομένως, κάθε αλλαγή στην ισοτιμία του νομίσματος μιας χώρας έναντι του αμερικανικού δολαρίου επηρεάζει ευθέως και άμεσα το κόστος αγοράς του αργού πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης.