Επιχειρήσεις

Τροποποιημένες άσφαλτοι οδοστρωσίας

H Coral Α.Ε. διαθέτει προιόντα της Shell στην εγχώρια αλλά και σε γειτονικές αγορές, ως αποκλειστικός διανομέας και δικαιούχος χρήσης των σημάτων της τελευταίας.

Η τροποποιημένη άσφαλτος, ευρύτερα γνωστή μέσω του ακρωνυμίου 'PMB' (Polymer Modified Bitumen), είναι μια εξελιγμένη τεχνολογικά άσφαλτος, η οποία χρησιμοποιείται σε έργα υψηλών απαιτήσεων. Η έρευνα και η ανάπτυξη για τη δημιουργία της τροποποιημένης ασφάλτου, προήλθε κυρίως από την ανάγκη της δημιουργίας μιας νέας προδιαγραφής ασφάλτου, η οποία να πληροί μια σειρά υψηλών απαιτήσεων, οι βασικότερες των οποίων είναι:

  • Η μακροβιότητά της, προκειμένου να αποφεύγονται οι συνεχείς παρεμβάσεις επιδιόρθωσης σε ασφαλτοτάπητες
  • Η αντοχή της σε υψηλών απαιτήσεων εφαρμογές (αεροδρόμια, πίστες αγώνων, γέφυρες κ.λ.π.)
  • Η ασφάλεια που θα πρέπει να εξασφαλίζει η χρήση της (υδρολίσθηση, πρόσφυση κ.λ.π.) 
  • Υψηλότερη δυνατότητα συνοχής της με τα αδρανή υλικά που συνεπάγεται ένα ιδιαίτερα συμπαγές οδόστρωμα

Πέρα από τα παραπάνω, η εφαρμογή της έχει σαν επακόλουθο και μια σειρά από παρεπόμενα, τα βασικότερα των οποίων είναι η εξοικονόμηση πρώτων υλών και το μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος που ουσιαστικά προέρχεται από τη μειωμένη ανάγκη συντήρησής της (η σχέση, ως προς το κόστος συντήρησης, με χρήση τροποποιημένης αντί συμβατικής ασφάλτου είναι περίπου 1/3, δηλαδή το προκύπτον οδόστρωμα, κοινώς, είναι τρεις φορές μακροβιότερο έναντι αυτού που παρήχθη με προανάμιξη με συμβατική άσφαλτο).

Η τροποποιημένη άσφαλτος είναι, κατ' ουσία, το προϊόν της ανάμιξης της βασικής ασφάλτου με ειδικά θερμοπλαστικά ελαστομερή πρόσμικτα καθώς και με άλλα υλικά, σε περιορισμένες εφαρμογές, π.χ. αιθυλ-βινυλ-εστέρα, PVC, PE, εποξειδικές ρητίνες, ίνες κυτταρίνης κλπ.

Οι άσφαλτοι της Εταιρείας μας παράγονται στην Ελλάδα και παραδίδονται χύμα στο εκάστοτε σημείο ενδιαφέροντος.

Προϊόν Technical Data Sheet Material Safety Data Sheet
Cariphalte HS TDS MSDS
Mexphalte HS TDS MSDS
Cariphalte Fuelsafe TDS MSDS